• Renkli, Canlı ve Göz Alıcı
  Sağlık ve Hayat Dolu Renkli Serisi
 • Zarif, Şık ve Asil
  Tüm Hepsi Kare Serisinde
 • Plastiğin Genlerindeki
  Zerafeti Keşfedin
 • Çocuklar İçin Yemek Yemek
  Çok Daha Eğlenceli

Global Hizmet Ağı

5 kıtaya ihracat yapıp; dünyanın her noktasına hizmet sunuyoruz!

Yarım Asırlık Tecrübe

1986'dan bugüne, size en iyisini vermek için hiç durmadan çalışıyoruz.

Tümüyle Yerli Üretim

Gücümüzü bu topraklardan alıp ülkemizi dünyaya duyuruyoruz!

Geniş Ürün Yelpazesi

Özgün tasarım, kalite ve zengin model seçenekleri ile hizmetinizdeyiz!

i

Aydınlatma Metni

ALBAYRAK MELAMİN PLASTİK MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni ALBAYRAK MELAMİN PLASTİK MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır. ALBAYRAK MELAMİN PLASTİK MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tanıtım faaliyetleri ALBAYRAK MELAMİN web sitesi olan https://www.albayrakmelamin.com/  üzerinden yapılmaktadır. Bu metin, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. a) Veri Sorumlusu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ALBAYRAK MELAMİN PLASTİK MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Şirket/Firma) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Depolanacağı, İşleneceği ve Kimlerle Paylaşılacağı Toplanan kişisel verileriniz; • Firmanın hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, • Firmanın ve faaliyetlerinin tanıtılması, Firma tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,• Personel kimlik kartı üretimi, basımı ile çeşitli idari işlemlerin yapılması,• Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapılması, İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretilmesi, İnternet sitesini ve diğer iletişim kanallarının kullanılması,• Firmada staj yapan kişilerin haklarının korunması ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin sağlanması,• Firma çalışanları ile ziyaretçilerin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesinin sağlaması,• Verileri, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,• Firma çalışanları ve ziyaretçilerin kimlik, adres, yaş, cinsiyet, fotoğraf, adres, özgeçmiş, diploma, yeterlilik belgesi, sertifika, ev-iş-cep telefon numarası, bir yakınının iletişim bilgisi gibi bilgi ve belgelerin insan kaynakları, personel ve güvenlik birimleri tarafından talep edilerek arşivlenmesi,• Paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurulması, iş/toplantı/izin planlaması ve bilgilendirme süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi,• Firmanın politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda; operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve sair iş hayatını düzenleyen mevzuat ile iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,• Kurum güvenliğinin sağlanması, personel çalışma ve disiplin kurallarının işletilmesi amacıyla şirketin ortak kullanım ve çalışma alanlarının güvenlik kamerası ile izlenilmesi, • şirkete giriş çıkışlarda parmak izi, retina okuma ya da kartlı giriş sisteminin uygulanmasına olanak sağlayacak kişisel verilerin temin edilmesi ve kayıt altına alınması, firma tarafından tedarik edilen araç ve iş makinalarının GPS sistemiyle konumlarının takip edilmesi,• Firmayla hukuki ve ticari ilişki içinde olan üçüncü kişilerle iletişim bilgilerinin paylaşılması, işortağı/müşteri/tedarikçiler ile (yetkili veya çalışanlar) yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası, hak tesisi, hakların korunması, ticari ve hukuki değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işlerin yürütülmesi,amaçlarıyla kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği Toplanan kişisel verileriniz; Firma nezdindeki ticari faaliyetleri sürdürmek, Firmamızla iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, tesis ve binalarımızın iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına, Ticaret Sicil Müdürlüğü, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. ç) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz web sitelerine yapılan yazılı/dijital başvurular, sosyal medya, çağrı merkezi, matbu form, adli kayıtların taranması, SGK kayıtları, PTT, web sitesi üzerinde gezinme hareketleriniz, sizlerle iletişime geçilen veya ileride iletişime geçilebilecek kanallar aracılığıyla toplanıp yasal süresi boyunca saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Bilgilendirme’ nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. d) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Firmamız tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak firmamıza iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile 6698 sayılı Kanunu’n 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ALBAYRAK MELAMİN PLASTİK MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ve Albayrak Melamin markası ALTINDA FAALİYET GÖSTEREN WEB Sitesinde yer alan Veri Sahibi Başvuru formunu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını ‘Akçaburgaz Mahallesi 3137 Sokak Numara 24-26/1 Esenyurt / İSTANBUL ‘adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya 6698 sayılı Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderilebilir veya ilgili formu ……………………………………………………………….adresine iletebilirsiniz. ALBAYRAK MELAMİN PLASTİK MUTFAK EŞYALARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Download

Devamını Görüntüle
i

Hakkımızda

Albayraklar Melamin ve Plastik, 1986 yılından itibaren melamin ve plastik mutfak eşyaları üretmektedir. Özgün tasarımı, kalitesi ve zengin model çeşitleri ile her kesime hitap eden ürünlerini müşterilerine sunmaktadır. Bugün Albayrak, global arenada gelişimini istikrarlı bir şekilde sürdürerek yurt içi ve yurt dışında tüketicilerle buluşuyor; faaliyet gösterdiği ülkelerde pazar payını ve marka bilinirliğini her geçen gün arttırıyor. Tüm pazarlarda geniş dağıtım ağı ile sektördeki konumunu güçlendiriyor. Albayrak, sahip olduğu vizyon ve misyon doğrultusunda, müşteri memnuniyetini prensip edinerek aynı başarıları sürdürmekte ve yeni yatırımlar yaparak sektörde büyümeye devam etmektedir.

Devamını Görüntüle
i

Misyonumuz

"Güleryüzlü hizmetle sektörümüzde öncülüğü üstlenerek edindiğimiz tecrübeyi, tüm kalitesi ve müşteri odaklı yaklaşımlarıyla müşterilerimize sunmaktır”. Bu misyonu gerçekleştirebilmek için hedeflerimiz; - Verimliliği arttırırken kalitede gelişim gösteren - Dünya ile rekabet edebilecek hizmet ve kalite standardizasyonunu sağlayan - Etkin ve verimli kaynak yönetimi için sürekli iyileştirme faaliyetlerini sürdüren - Ülke içinde ve dışında üretim altyapısıyla uyumlu pazarlama stratejileri ve politikaları tespit eden ve uygulayan - Başarısını müşteri memnuniyetiyle ölçen, müşteri ihtiyaçlarına hızlı, etkin ve kaliteli çözümler üreten bir firma olmaktır.

Devamını Görüntüle
i

Vizyonumuz

Ülkemize sunduğumuz hizmetlerden güç alarak sektöründe tercih edilenlerin en başında olabilmek. Hizmet, kalite ve kapasitesini her geçen gün arttırmayı hedef olarak nitelendirmek. Müteşebbis, yönetici, çalışanlar, müşteriler ve sosyal paydaşlarıyla bütünleşmiş bir şekilde tümleşik kimlik oluşturarak, yaşamak ve yaşatmak. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek, Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verip, bu çalışmalardan edinilen tecrübeyi modern ve teknolojinin ışığında müşterilerimize sunmaktır.

Devamını Görüntüle
https://www.traditionrolex.com/11